Nie wszystkie podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Te jednak, na które ustawodawca nakłada taki obowiązek, muszą pamiętać o inwentaryzacji środków trwałych. Jak ją prawidłowo przeprowadzić?

 

Co to jest inwentaryzacja środków trwałych?

 

Inwentaryzacja środków trwałych najczęściej odbywa się przez ich spis z natury, ale ustawodawca dopuszcza zastosowanie również innych metod. W przypadku środków zdeponowanych w banku lub u kontrahentów spis z natury nie jest możliwy do przeprowadzenia – wystarczy potwierdzenie sald. Czasem zdarza się, że konieczne jest zweryfikowanie danych widniejących w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.

 

Powyższe działania pozwalają ustalić rzeczywisty stan środków trwałych. Po zestawieniu go z informacjami widniejącymi w dokumentach, możliwe jest sprawdzenie, czy występują różnice. Zarówno ubytki, jak i nadwyżki należy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – uwzględnić w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

 

Systematyczne przeprowadzanie inwentaryzacji jest zatem uzasadnione – pozwala wykryć ewentualne niezgodności między rzeczywistym stanem aktywów w tym wykazanym w dokumentach.  Podmioty, dla których inwentaryzacja środków trwałych jest ustawowym obowiązkiem, muszą przy tym pamiętać o terminach ich przeprowadzania.

 

Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych?

 

Konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorstwa inwentaryzacji środków trwałych została zapisana w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasadniczo poszczególne jednostki są zobowiązane ją przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przy czym od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział kilka wyjątków. Przykładowo inwentaryzację:

 

  • zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów, które znajdują się w strzeżonych składowiskach i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, można przeprowadzać raz w ciągu 2 lat,
  • nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie można przeprowadzać raz w ciągu 4 lat,
  • zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną można przeprowadzić raz w roku.

 

Ustawodawca przewiduje również sytuacje, gdy inwentaryzacja środków trwałych nie musi się odbyć. Ma to miejsce choćby w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Przeprowadzanie inwentaryzacji – o czym trzeba pamiętać?

 

Zanim w przedsiębiorstwie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych, wyznaczeni pracownicy powinny ustalić m.in. zasady, na jakich będą rozliczane poszczególne środki. W przypadku dużych przedsiębiorstw przeprowadzenie inwentaryzacji ułatwi przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej. W takim dokumencie można zawrzeć wszelkie wytyczne, np. odnoszące się do oznaczania inwentaryzowanych składników.

Inwentaryzacja środków trwałych zawsze kończy się przygotowaniem protokołu. W tym musi znaleźć się informacja o różnicach inwentaryzacyjnych. Protokół jest podstawą do powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych.

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski.

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...